Vergaderstukken 2023

Vergaderstukken 9 maart 2023

Op donderdag 9 maart 2023 vindt van 9:15-9:45 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. 

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststellen conceptagenda
2. Mededelingen

Ter vaststelling
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 22 december 2022

Ter informatie
4. Besteding extra BDuR gelden, toelichting door Mw. Van Bennekom, manager Crisisbeheersing.
Oplegnotitie (pdf) en Toelichting besteding extra BDuR-gelden (pdf)
5. Bestuurlijke brief Meldkamer Oost Nederland, toelichting door portefeuillehouder Mw. Bergman.
Oplegnotitie realisatie Meldkamer Oost-Nederland (pdf), Bestuurlijke informatiebrief (pdf) en Planningsplaat bij bestuurlijke informatiebrief (pdf)
6. Rondvraag

Vergaderstukken 20 april 2023

Op donderdag 20 april 2023 vindt van 11:30-12:00 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. 

De concept-agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststellen concept-agenda

2. Mededelingen

3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 9 maart 2023

Ter vaststelling

4. Rode draden analyse 2022

5. Rampenbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming

6. Rondvraag

Vergaderstukken 29 juni 2023

Op donderdag 29 juni 2023 vindt van 9:30-10:30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. 

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 20 april 2023

Ter bespreking en besluitvorming
4. Tussenrapportage januari-maart 2023 VRGZ (Oplegnotitie en Tussenrapportage)
5a. Regionaal Risicoprofiel VRGZ (oplegnotitie en Concept Regionaal Risicoprofiel 2024)
5b. Regionaal beleidsplan 2024-2027 (Concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027)
6. Evaluatie systeemtest Apollo (oplegnotitie en Evaluatierapport)
7. Rondvraag

Vergaderstukken 14 september 2023

Op donderdag 14 september 2023 vindt van 10:30-11:30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. 

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2023

Ter bespreking en besluitvorming
4. Oplegnotitie jaarrekening 2022 Algemeen Bestuur 
4a. Jaarstukken 2022 VRGZ
4
b. Verslag Auditcommissie 2022 op jaarstukken 2022

5. Oplegnotitie Begroting 2024

5a. Begroting 2024 VRGZ
5b. Raadsbrief reactie op zienswijzen op jaarstukken 2022 en begroting 2024
6. Rondvraag

Vergaderstukken 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt van 09:30-10:30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. 

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2023

Ter bespreking en besluitvorming
3. Oplegnotitie meerjarenprogramma en samenwerkingsovereenkomst
3a. Meerjarenprogramma bevolkingszorg en crisiscommunicatie
3b. Samenovereenkomst gemeenten - VRGZ
4. Oplegnotitie Eindadvies project
4a. Brief veiligheidsregio's eindadvies UKB Bevolkingszorg
4b. Eindadvies UKB Bevolkingszorg
5. Oplegnotitie vaststelling Convenant MKON-MKBM
5a. Definitief art 35 convenant MKON-MKBM

6. Oplegnotitie proces gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
6a. Memo gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing

7. Besluitenlijst AB

8. Rondvraag

Vergaderstukken 16 november 2023

Op donderdag 16 november 2023 vindt van 11:30-12:30 uur de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid plaats in Apeldoorn. Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan aan via de volgende link: bestuurvrzg@vrgz.nl

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en mededelingen
2. Conceptverslag Algemeen Bestuur 5 oktober 2023

Ter bespreking en besluitvorming

3. Tussentijdse rapportage VRGZ t/m augustus 2023
3a. Tussentijdse rapportage VRGZ t/m augustus 2023
4. ON Kaderbrief VGRZ 2025
4a. Kaderbrief VRGZ 2025
5. Herziening Gemeenschappelijke Regeling VRGZ
5a. ON wijziging GR VRGZ
5b. Bijlage 1 Ontwerpregeling GR VRGZ Hoofddocument 
5c. Bijlage 2 Uitgangspunten Regio Rijk van Nijmegen en Regio Rivierenland
5d. Bijlage 3 Overzicht aanpassingen WGR en actualisatie GR VRGZ
6. Handreiking bluswater voorzieningen
6a. ON regionale handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid
6b. Concept regionale handreiking bluswater en bereikbaarheid
7. Rondvraag

Vergaderstukken 21 december 2023

Op donderdag 21 december 2023 vindt van 10:00-11:15 uur de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid plaats in de Raadzaal gemeente Nijmegen. Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan aan via de volgende link: bestuurvrzg@vrgz.nl

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en mededelingen
2. Conceptverslag Algemeen Bestuur 16 november 2023

Ter bespreking en besluitvorming

3. Regionaal risicoprofiel en beleidsplan

3a. Regionaal Risicoprofiel 2024

3b. Regionaal Beleidsplan 2024-2027

3c. Concept raadsbrief reactie op zienswijzen RCP en RBP 2023-2027

3d. Conceptreactienota gemeenten en partners RBP en RRP

4. ON Regionaal Crisisplan 2024-2027

4a. Regionaal Crisisplan 2024-2027

5. ON Regionaal Dekkingsplan 2024-2027

5a. VRGZ Dekkingsplan Brandweer 2024-2027

5b. Aanbiedingsbrief Dekkingsplan december 2023 gemeenteraden

5c. VRGZ Onderbouwingsrapportage Dekkingsplan Brandwee 2024-2027

6. ON Bestuurlijke portefeuilleverdeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

6a. Voorstel portefeuilleverdeling inclusief ambtelijke ondersteuning

7. ON Protocol iRBT

7a. Veiligheidsregio's inzake aanbieden protocol IRBT

7b. Bijlage Protocol Interregionaal Beleidsteam IRBT

8. ON project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing

8a. Bijlage project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing Gelderland

9. ON Actualisatie rampenbestrijdingsplan BRZO

9a. Concept Generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen

10. ON Normenkader 2023 VRGZ

10a. Normenkader VRGZ 2023

11. ON Addenda als gevolg van Omgevingswet

11a. ON Addendum Handhavingsbeleid VRGZ industriële veiligheid

11b. Addendum aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ

11c. Gewijzigde modelvoorschriften

12. ON memo Stand van zaken Taakdifferentiatie

12a. Memo stand van zaken Taakdifferentiatie

13. ON Zienswijze Jaarplan 2024 NIPV

13a. Zienswijze Jaarplan 2024 NIPV AB

14. Brief gedeputeerde staten provincie n.a.v. begroting

14a. Brief GS n.a.v. begroting-VRGZ-R910W6B7

15. ON Vergaderdata 2024

15a. Planning AB roulatie 2024

16. ON Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

16a. WVSV-Ledenbrief-nr.-8-Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

 

Deel deze informatie via: