Publieke gezondheidszorg

Binnen het proces Publieke gezondheidszorg is de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de publieke gezondheidszorg in een opgeschaalde situatie en voor het maken van (schriftelijke) afspraken hierover met de ketenpartners. Dit betekent dat de regie en de coördinatietaak van de GHOR zich richt op de multidisciplinaire samenwerking met brandweer, politie  en gemeenten en de coördinatie binnen de geneeskundige (witte) keten (het netwerk).

Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR)
Bij rampen en crises lopen niet alleen de slachtoffers maar vaak ook familie, hulpverleners, omstanders en andere betrokkenen psychische klachten op. Als er sprake is van een ramp of groot ongeval waarbij veel mensen psychische schade dreigen op te lopen, kan de Directeur Publieke Gezondheid opdracht geven de PSHOR-organisatie gereed te maken. De inhoudelijke procescoördinatie en uitvoering van de PSHOR (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) ligt bij de GGD. Dit houdt in dat de GGD de inhoudelijke uitvoering opzet, coördineert en/of uitvoert en afspraken hierover maakt met ketenpartners. De GHOR houdt toezicht op de totstandkoming (tijdens de zogenoemde koude fase) en uitvoering (warme fase) van het proces en informeert het bestuur hierover.

Infectieziekten
Een mogelijke grootschalige uitbraak van infectieziekten (bijvoorbeeld griep of pokken) valt onder het proces publieke gezondheidszorg. Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op eventuele grootschalige infectieziektencrises (A-ziekten). De (coördinerende) uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de GGD.   

Onderzoek
Na een ramp, crisis, zwaar ongeval, (milieu-)incident of uitbraak van infectieziekten kan gezondheidsonderzoek worden ingezet. Het doel daarvan is om inzicht te krijgen of de ramp gezondheidsgevolgen heeft en of getroffenen behoefte hebben aan medische zorg of praktische ondersteuning. De GGD geeft advies over gezondheidsonderzoek na rampen (GZO) en het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk of het wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van GZO heeft de GGD een coördinerende taak.

Gevaarlijke stoffen
Soms is er sprake van een ramp of crisis waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, bijvoorbeeld een brand waarbij veel asbest vrijkomt of een fabrieksongeval waardoor een chemische stof in een nabijgelegen woonwijk terecht komt.  Inwoners van een (groot) gebied kunnen hierbij gezondheidsschade oplopen. Om de gevolgen voor de volksgezondheid bij een dergelijke ramp zoveel mogelijk te beperken, kan de GHOR in een opgeschaalde situatie gebruik maken van een gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS). Onder normale, dagelijkse omstandigheden is het Medisch Milieukundig Team (MMK) van de GGD hierbij betrokken.

Foto van een opvangcentrum

Deel deze informatie via: