Keten- en zorgpartners

Ketenpartners, zoals ziekenhuizen, ambulancedienst, GGD, huisartsen etc.  maken conform de Wet veiligheidsregio's onderdeel uit van de geneeskundige keten. Zij zijn wettelijk verantwoordelijk gesteld voor het vervullen van een specifieke rol in het primaire hulpverleningsproces (het leveren van verantwoorde zorg) onder alle omstandigheden, dus ook ten tijde van rampen en crises.
Daarnaast is er een ketenpartner als het Nederlandse Rode Kruis, die formeel gezien geen onderdeel is van de geneeskundige keten, maar vanwege haar reeds geaccepteerde rol in de geneeskundige hulpverlening ministerieel is aangewezen om bij rampen en crises een specifieke rol te vervullen.

Samen zorgen de ketenpartners ervoor dat de slachtoffers in geval van rampen en crises, een adequate behandeling krijgen en indien nodig zo snel mogelijk naar ziekenhuizen worden vervoerd.
Afspraken met de ketenpartners worden vastgelegd in convenanten, samenwerkings- of dienstverleningsovereenkomsten. Als uitvoeringsverantwoordelijke van PSHOR maakt de GGD rechtstreeks afspraken met GGZ, Slachtofferhulp Nederland en Maatschappelijk Werk.

Behalve met ketenpartners werkt de GHOR samen met zorgpartners, zoals gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en apothekers. Zij hebben geen directe rol in de rampen- en crisesbestrijding, maar zijn verplicht om ook in bijzondere omstandigheden de zorg aan hun cliënten te blijven verlenen en zich hierop voor te bereiden.

De geneeskundige keten in de regio Gelderland-Zuid bestaat uit de volgende instellingen en organisaties:

Ketenpartners

* Het Rode Kruis maakt conform de Wvr formeel geen onderdeel uit van de geneeskundige keten, maar er worden wel als zodanig afspraken (inclusief prestatie-indicatoren) mee gemaakt. 
** AZO is als coördinerende organisatie zonder taak in de hulpverlening geen formele ketenpartner.

Zorgpartners

 •          Apothekers regio Gelderland-Zuid
 •          Centrum voor thuisbeademing
 •          Gehandicaptenzorg
 •          Jeugdzorg
 •          Kraam- en verloskundigenzorg
 •          Penitentiaire inrichtingen
 •          Revalidatiecentra
 •          Thuiszorg
 •          Verpleeghuizen
 •          Verslavingszorg
 •          Verzorgingshuizen
 •          GGZ

Deel deze informatie via: