Ketenpartners spoedzorg

Transmuraal melden

Ketenpartners van ambulancedienst AZGZ kunnen incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Met incidenten bedoelen we onbedoelde gebeurtenissen in de zorg. Door incidenten te melden, kunnen we ervan leren en inzetten om herhalingen in de toekomst  te voorkomen.

Gedragsregels bij melding

Bij het melden van incidenten vragen we u om onderstaande in acht te nemen:

  • Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen. 
  • Ga respectvol om met collega’s of partners in de spoedzorgketen.
  • Laat, wanneer dit mogelijk is, de betrokkene(n) weten dat er een melding wordt gedaan.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel.
  • Meld over processen en niet over personen. Informatie over de melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken waren of zijn bij het incident.

 Hoe kan ik als zorgpartner een incident melden?

U kunt via beveiligde mail een melding bij ons indienen, o.v.v. Transmurale melding. De hiervoor benodigde contactgegevens vindt u hieronder. De melding wordt dan door ons in behandeling genomen. U krijgt hiervan een bevestiging. In het vervolgtraject kan er contact met u worden opgenomen  om meer informatie te krijgen over het incident. We streven ernaar om u daarna op korte termijn een terugkoppeling te geven over eventuele verbetermaatregelen die voortkomen uit uw melding. Uiteraard gaan we hierbij vertrouwelijk en discreet met uw melding om. Hierbij is onze privacyregeling VRGZ van toepassing.

Contactgegevens voor transmurale melding

mlv@vrgz.nl

Meer informatie

  • Wilt u geen transmurale incidentmelding maar een klacht indienen, dan vindt u meer informatie hierover via de klachtenprocedure.
  • Heeft u nog vragen over het transmuraal melden, neem dan contact op met Coördinator MLV, te bereiken via mlv@vrgz.nl.

Deel deze informatie via: