Ruimtelijke veiligheid

De veiligheidsregio heeft het wettelijk adviesrecht als het gaat om externe veiligheid. Deze adviesrol is specifiek gericht op milieuvergunningen voor- en bestemmingsplannen nabij inrichtingen en transportassen met gevaarlijke stoffen. De VRGZ heeft echter graag, zoals ook in haar visie staat, een bredere blik op het voorkomen van onveilige situaties.

Er is daarom al in 2015, samen met ruimtelijke ordenaars van gemeenten en met ketenpartners, een instrument ontwikkeld waarmee de VRGZ het bevoegd gezag in een vroeg stadium multidisciplinair kan adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen: het Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV).

Herziening Instrument Ruimtelijke Veiligheid

In 2021 is het bestaande Instrument Ruimtelijke Veiligheid herschreven. Er komen steeds meer en andere vraagstukken op ons af, die niet direct meer passen in het voorgaande instrument uit 2015. Te denken valt aan diverse onderwerpen zoals: energietransitie en klimaatadaptatie. Ook de komst van de Omgevingswet zorgt voor een dusdanig grote verandering in werkwijze en actoren dat herziening van het Instrument Ruimtelijke Veiligheid noodzakelijk is.

Toekomst Instrument Ruimtelijke Veiligheid

Met de komst van de Omgevingswet is er nog volop ontwikkeling in wet- en regelgeving. Ook zijn voor (nieuwe) onderwerpen landelijke- en regionale handreikingen in de maak. Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid 2021 moet daarom worden gezien als een groeidocument: het zal de komende tijd nog regelmatig aangepast worden.

Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid ondersteunt gemeenten

De doelstelling van het IRV is het op praktische wijze ondersteunen van gemeenten bij het borgen van veiligheid ‘aan de voorkant’ door afgewogen keuzes te kunnen maken bij ruimtelijke ontwikkelingen. U kunt hiervoor terecht bij onze Adviseurs Ruimtelijke Veiligheid.

U kunt hiervoor terecht bij onze Adviseurs Ruimtelijke Veiligheid. U kunt de adviseurs bereiken via brandweergelderlandzuid@vrgz.nl.

* Met dit nieuwe Instrument Ruimtelijk Veiligheid 2021 komt de vorige versie (met actualisatiedatum 7-6-2018) alsmede de kennisdelen voor ruimtelijke ordenaar en veiligheidsadviseur te vervallen.

Download het Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV)

Deel deze informatie via: