Ruimtelijke veiligheid

De veiligheidsregio heeft wettelijk adviesrecht als het gaat om externe veiligheid. Deze adviesrol is specifiek gericht op milieuvergunningen voor en bestemmingsplannen nabij inrichtingen en transportassen met gevaarlijke stoffen. De VRGZ heeft echter graag, zoals ook in haar visie staat, een bredere blik op het voorkomen van onveilige situaties. Daarom is een instrument ontwikkeld waarmee zij het bevoegd gezag in een vroeg stadium multidisciplinair kan adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen: het Instrument Ruimtelijke Veiligheid (IRV). 

IRV ondersteunt gemeenten
De doelstelling van het Instrument Ruimtelijke Veiligheid is het op praktische wijze ondersteunen van gemeenten bij het borgen van veiligheid ‘aan de voorkant’ door afgewogen keuzes te kunnen maken in de ruimtelijke ordening. U kunt hiervoor terecht bij onze adviseurs Ruimtelijke Veiligheid.

IRV: inhoudelijk, proces- en kennisdeel
Het instrument bestaat uit drie delen: een inhoudelijk deel, een procesdeel en een kennisdeel. In het inhoudelijke deel is aangegeven op welke veiligheids- en gezondheidsaspecten de adviseurs van de veiligheidsregio letten bij ruimtelijke plannen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in ruimtelijke visies (locatievraagstukken) en bestemmingsplannen (inrichtingsvraagstukken). De afspraken die zijn gemaakt over het afstemmen van werkprocessen: zowel tussen de hulpverleningsdiensten onderling als tussen gemeenten, provincie en VRGZ vormen het procesdeel. Het kennisdeel ‘veiligheid’ bevat korte toelichtingen op de verschillende veiligheids- en gezondheidsaspecten die worden meegenomen in het advies. De doelgroep van dit kennisdeel zijn ruimtelijke ordenaars. Voor de veiligheidsadviseurs is door ruimtelijke ordenaars een kennisdeel ‘ruimtelijke ordening’ opgesteld. Hiermee krijgt de adviseur informatie over en inzicht in ruimtelijke ordeningsplannen, -procedures en –instrumenten. U kunt de documenten in de kolom hiernaast downloaden.

 

 

IRV: de documenten

Inhoudsdeel ruimtelijke veiligheid 

Kennisdeel voor veiligheidsadviseur

Kennisdeel voor ruimtelijke ordenaar

Vragen? 

Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Deel deze informatie via: