Zorgrisicoprofiel 2024 vastgesteld door Algemeen Bestuur

Waarom een Zorgrisicoprofiel?

Belangrijk is dat de instellingen voor langdurige en acute zorg gezamenlijk zijn voorbereid om bij rampen en crises de noodzakelijke geneeskundige hulp te verlenen. Deze voorbereiding wordt versterkt door de introductie van het Zorgrisicoprofiel. Het Zorgrisicoprofiel kan gezien worden als een vertaling van het Regionaal Risicoprofiel voor de zorgketen. Het helpt inzichtelijk maken waar in de voorbereiding op rampen en crises nog (rest)risico’s zijn en welke maatregelen nodig zijn ter verbetering van de voorbereiding.

Het is een nieuw hulpmiddel voor de GHOR om invulling te geven aan haar wettelijke taak. Met het zorgrisicoprofiel krijgen we meer inzicht in de huidige en toekomstige ‘disbalansen’ in de zorg en is het input voor het gesprek met bestuurders van zorginstellingen, openbaar bestuur en de veiligheidspartners. Net zoals het Regionaal Risicoprofiel krijgt het Zorgrisicoprofiel een periodiek karakter, dat bijdraagt aan een structurele koppeling tussen zorg en crisisbeheersing.

Bekijk hier het zorgrisicoprofiel (pdf)

Wat staat er in het Zorgrisicoprofiel?

Op basis van de waarschijnlijkheid, de verwachte impact op de zorg en beschikbaarheid van kennis en ervaring zijn 5 incidenttypes uit het Regionaal Risicoprofiel met de zorgpartners geselecteerd om verder te analyseren. Aan de hand van scenariobeschrijvingen zijn de effecten van deze 5 incidenttypes op de primaire processen gescoord en gezamenlijk met de zorgpartners besproken. De geformuleerde bevindingen en knelpunten zijn per scenario vertaald naar aanbevelingen.

Vervolg

De volgende stap is om aan de hand van de bevindingen en de analyses een werkagenda op te stellen waar de GHOR samen met de zorgpartners mee aan de slag gaan. Hiermee versterken we de voorbereiding op rampen en crises van de zorg als keten.

Deel deze informatie via:

Nieuws