Slim systeem ontlast patiënt en zorgaanbieder

Huisartsenposten in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel ontvangen vanaf nu digitaal de triagegegevens van de Meldkamer Ambulancezorg Arnhem-Nijmegen. Daardoor kan de onderlinge overdracht van relevante patiëntgegevens snel en veilig plaatsvinden. Patiënten in een spoedsituatie kunnen beter en sneller geholpen worden. Voor betrokken zorgverleners levert deze datakoppeling ook tijdswinst op. De koppeling wordt gefaciliteerd door een applicatie van Topicus. De applicatie wordt tijdens de pilot ‘Zorgcoördinatie’ getest door verschillende partijen.

Tijdwinst voor zorgverleners
‘Het was een langgekoesterde wens om triagegegevens makkelijk met elkaar uit te wisselen’, zegt Bart Koopmans, projectmanager Ambulancezorg Gelderland-Midden en projectmanager van deze pilot. ‘Op die manier kun je, ook bij hoge tijdsdruk, snel en betrouwbaar patiëntgegevens met andere zorgverleners delen. Dat betekent een tijdwinst voor de betrokken zorgverleners.’ Voor deze nieuwe applicatie zijn aanpassingen in het meldkamersysteem doorgevoerd en samenwerkingsafspraken gemaakt tussen verschillende partijen.

Patiëntgegevens direct beschikbaar dankzij virtuele samenwerking
Elke dag zetten de huisartsenposten en Meldkamer Ambulancezorg zich in om de best passende zorg te bieden. In de meeste gevallen gaat dat goed en weet de zorgvrager gelijk de juiste zorgverlener te kiezen. Het komt echter ook voor dat iemand de huisartsenpost belt, terwijl hij/zij ambulancezorg nodig heeft. Of dat iemand de Meldkamer Ambulancezorg belt, maar na beoordeling blijkt dat de benodigde zorg door een huisarts verleend kan worden. In beide gevallen is het de bedoeling dat de verzamelde gegevens snel doorgezet kunnen worden naar de juiste zorgaanbieder. Dit kon al van huisartsenpost naar meldkamer Ambulancezorg, maar andersom nog niet.

Een belangrijke mijlpaal in deze pilot is de virtuele samenwerking. Het uitwisselen van gegevens vond voorheen alleen telefonisch plaats, gecombineerd met een warme overdracht. Door de nieuwe digitale datakoppeling zijn uitgevraagde patiëntgegevens direct beschikbaar na overdracht. Dit scheelt dubbele registratie of het opnieuw uitvragen van informatie bij een patiënt die al vragen heeft beantwoord en is daardoor ook minder foutgevoelig.

De partij die deze koppeling gerealiseerd heeft, is Topicus. Topicus werkt aan oplossingen die bijdragen aan optimale zorg voor iedereen.

Continue monitoring
Het is belangrijk dat de patiëntengegevens en informatieoverdracht goed en toekomstbestendig georganiseerd is. Daarom wordt binnen de pilot Zorgcoördinatie in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid de aankomende periode actief gemonitord wat de ervaringen zijn met deze nieuwe koppeling en worden er kwalitatieve analyses uitgevoerd. Ook kijken we naar een mogelijke langetermijnsamenwerking tussen de verschillende zorgpartners. 

Open informatieoverdracht
Het ultieme doel volgens projectmanager Bart Koopmans? ‘Makkelijk en snel informatie kunnen uitwisselen en raadplegen tussen zorgverleners. Het is belangrijk dat informatieoverdracht nu en in de toekomst goed georganiseerd is. Uitgangspunt zou daarbij moeten zijn om gebruik te maken van (open) standaarden, zodat zoveel mogelijk partijen met elkaar effectief gegevens uit kunnen wisselen. Uiteraard waarbij de veiligheid van gegevens voorop staat. Leveranciers zoals Topicus hebben daar ook een verantwoordelijkheid in.’

Deze ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Onze Huisartsen Arnhem, Huisartsenpost Gelderse Vallei, Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, Spoedpost Gelders Rivierenland, de Meldkamer Ambulancezorg Arnhem-Nijmegen en Topicus. Het initiatief komt voort uit de pilot ’Zorgcoördinatie’.

Lees meer informatie over zorgcoördinatie
undefined

Foto: Roeland Sjoerd Hoefsloot, voor NEO

Nieuws