Pilot zorgcoördinatie van start: de juiste zorg op de juiste plek

Dichtbij en samen met onze regionale partners georganiseerd zijn, zodat we zorg kunnen dragen voor goede afstemming en de juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren. Dat is wat Ambulancezorg Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden willen met hun pilot Zorgcoördinatie. De pilot leent zich perfect voor het beter coördineren van de zorg.

Partners in de zorg
Ambulancezorg Gelderland-Zuid gaat samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden de regionale huisartsenorganisaties Onze Huisartsen (Arnhem), Huisartsen Gelderse Vallei (Ede), CIHN (Nijmegen) en Huisartsenpost Gelders Rivierenland (Tiel) en GGZ-instelling Pro Persona een pilot starten om de uitvoering van zorgcoördinatie te beproeven. Uiteindelijk is het streven dat ook de thuiszorg hierbij aansluit. De minister van VWS heeft zorgcoördinatie een belangrijke plaats toegedicht in de organisatie van de acute zorgketen. In het verlengde hiervan maken zorgverzekeraars de pilots financieel mogelijk.

Van losse diensten naar zorgcoördinatiecentrum
112-spoedtelefoontjes worden, zoals landelijk afgesproken, in de meldkamer aangenomen. De melding wordt vervolgens door- en uitgezet naar het zorgcoördinatiecentrum Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Hier zal de uitgifte van de ambulances plaatsvinden en worden alle niet-spoed meldingen verwerkt. Ook zal indien nodig een verdere uitvraag gedaan worden om meer relevante informatie te verkrijgen over de patiënt.

Eén van de doelstellingen is om door middel van zorgcoördinatie de triage van alle betrokken partners zodanig onderling af te stemmen dat de patiënt direct bij de goede behandelaar terecht komt. Het kunnen uitwisselen van patiëntinformatie (bijvoorbeeld de medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, allergieën) is daarvoor van groot belang. Ook wordt ernaar gestreefd de beschikbare bedden en opvangplaatsen in de regio op één centrale plaats inzichtelijk te krijgen. Dan hoeven specialisten en huisartsen geen zoektochten naar beschikbare bedden meer uit te voeren. De recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus hebben overduidelijk gemaakt dat een goed capaciteitsmanagement in de spoedeisende zorg broodnodig is, ook onder normale omstandigheden.

Kenmerken van de pilot
In de pilot Zorgcoördinatie staat onder andere centraal:

  1. Netwerkzorg als leidend principe (in de netwerkbenadering wordt uitgegaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het acute zorg proces)
  2. Visie op zorgcoördinatie (een ZCC is een regionaal “loket” waartoe een patiënt met een acute zorgvraag zich kan wenden. Achter dit loket zijn diverse individuele zorgaanbieders (huisartsen, HAP’s, SEH’s, ambulancediensten, GGZ, thuiszorg) verenigd in een regionaal netwerk acute zorg, fysiek of virtueel)
  3. Samenvoeging meldkamers ambulancezorg & samenwerking GGZ (In de pilot kan onderzocht worden hoe bovenregionale samenwerking tussen de acute GGZ zorg/ketenbreed meld- en adviespunt en de MKA op één fysieke locatie kan plaatsvinden en hoe de (virtuele) samenwerking met de HAP verder gestalte kan krijgen)
  4. Virtuele verbinding ten behoeve van zorgcoördinatie (Alle deelnemende partijen in het ZCC (SEH’s, HAP/GGZ/MKA) geloven in het eenvoudiger informatie delen met elkaar. Applicaties en tooling kunnen zorgcoördinatie ondersteunen)
  5. Fysieke samenwerking testen in het nachtvenster (We gaan onderzoeken of er verschil is tussen de virtuele verbinding en het fysiek samenwerken op locatie. Ervaringen die opgedaan worden leveren waardevolle inzichten op waar ook andere regio’s in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen)

ICT
In het kader van zorgcoördinatie worden ICT-applicaties gezamenlijk met zorgpartners ontwikkeld op het gebied van:

  • digitaal verwijzen en overdragen in de keten;
  • uitwisseling medicatie, ICA’s en memo’s van zorgverleners;
  • integrale inzage in de beschikbare behandel- en opnamecapaciteit.

Omdat is gebleken dat in vrijwel alle pilots een vergelijkbare behoefte bestaat aan ICT-applicaties, is besloten om de ontwikkeling hiervan op landelijk niveau te doen. Dat is qua kosten efficiënter en de uit te voeren werkzaamheden kunnen evenwichtiger over de pilots worden verdeeld.  De pilot zorgcoördinatie wordt apart gefinancierd via subsidiegelden. Voor de pilot is een uitvoerig projectplan geschreven waarin diverse KPI’s staan beschreven. Tijdens de pilot worden alle ketenpartners en het ROAZ zo goed mogelijk meegenomen.

zcc 2.png

Nieuws