Generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen ter inzage

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven. De vigerende rampbestrijdingsplannen hebben veel inhoudelijke overeenkomsten, zijn naar incidentscenario’s te clusteren en verwijzen naar dezelfde regionale procedures (regionaal crisisplan). De vigerende rampbestrijdingsplannen zijn complex en bevatten (deels) dezelfde scenario’s, risico’s en maatregelen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een generiek rampbestrijdingsplan voor alle Brzo-inrichtingen binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en een multidisciplinaire rampbestrijdingsplankaart per Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast in deze rampbestrijdingsplankaarten.

Ter inzage
Alvorens het rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Gelderland-Zuid wordt vastgesteld zal deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het ontwerp-rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij het kantoor van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Professor Bellefroidstraat 11, Nijmegen) en op afspraak bij de gemeenten Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. Daarnaast is het plan digitaal te vinden zijn op onze site: rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is openbaar, maar onder verwijzing van artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van Bestuur wordt publicatie van de specifieke rampbestrijdingsplankaarten achterwege gelaten.

Reacties
Schriftelijke reacties naar aanleiding van het rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Gelderland-Zuid kunt u tot 14 augustus 2018 indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ter attentie van het Veiligheidsbureau, postbus 1120, 6501 BC Nijmegen. Voor vragen of mondelinge reacties kunt u contact opnemen met de heer D. Vos of de heer L. Vermeulen, telefoonnummer (088) - 457 50 00.

Definitief besluit
Op 27 september 2018 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

Nieuws