Generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen 2020 ter inzage

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Het generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en een inrichtingsspecifieke informatiekaart per Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast in deze inrichtingsspecifieke informatiekaarten.

Ter inzage
Alvorens het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen wordt vastgesteld zal deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het ontwerp-rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij het kantoor van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Professor Bellefroidstraat 11, Nijmegen) en op afspraak bij de gemeenten Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. Daarnaast is het plan hier te downloaden (pdf).

Het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is openbaar, maar onder verwijzing van artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van Bestuur wordt publicatie van de inrichtingsspecifieke informatiekaarten achterwege gelaten.

Reacties
Schriftelijke reacties naar aanleiding van het rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen Gelderland-Zuid kunt u tot 7 augustus 2020 indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ter attentie van het Veiligheidsbureau, postbus 1120, 6501 BC Nijmegen.

Voor vragen of mondelinge reacties kunt u contact opnemen met de heer D. Vos of de heer L. Vermeulen, telefoonnummer (088) - 457 50 00.

Definitief besluit
Op 24 september 2020 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

Nieuws