Openbare bekendmaking

21-06-2023 - Bekendmaking voornemen tot sluiten verhuurovereenkomst kantoorruimte ten behoeve van de Politie

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft het voornemen om overeenkomstig het bepaalde daaromtrent een verhuurovereenkomst te sluiten ten behoeve van de Politie.

De verhuurovereenkomst betreft een kantoor ten grootte van 26,5 m² ten behoeve van bureauwerkzaamheden. Het gaat over een kantoorruimte op de brandweerpost Geldermalsen, Rijksstraatweg 62, 4191 SG te Geldermalsen

Voor de motivering en de mogelijkheid om reactie te geven wordt u verwezen naar dit document.

24-01-2022: Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming - ter inzage

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het volgende rampbestrijdingsplan: Dijkdoorbraak en Overstroming.

In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Ter inzage

Voordat het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming wordt vastgesteld zal deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het ontwerp-rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij het kantoor van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG, Nijmegen). 

Ook is het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming digitaal te raadplegen: Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming.

Reacties

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming kunt u tot 7 maart 2023 indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ter attentie van het Veiligheidsbureau, postbus 1120, 6501 BC Nijmegen. Voor vragen of mondelinge reacties kunt u contact opnemen met de heer K. Lassauw of de heer L. Vermeulen, telefoonnummer (088) - 457 50 00.

Definitief besluit

Eind april 2023 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

27-12-2022 - Voornemen opstalrecht ambulancepost Tiel

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft het voornemen om overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in het BW een recht van opstal te vestigen op (een deel van) een perceel grond ten behoeve van Vitens N.V. (Vitens) te Zwolle.

 De vestiging van het recht van opstal vindt plaats voor de realisatie van een kleine uitbreiding van de hoofdleiding (water), aldaar gelegen op locatie. Het betreft de locatie Tiel, ter hoogte van Perenboogerd 2, perceel kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie L, nummer 275.

 Voor de motivering en mogelijkheid tot reactie wordt u verwezen naar onderstaand document.

28-01-21 - Ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ, Ambulancezorg en Brandweer 2020

Het directieteam van de VRGZ en de directeur publieke gezondheid hebben met verwijzing naar voornoemd MVM VRGZ 2020 op 19 januari 2021 het ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ 2020 vastgesteld. De directeur Brandweer en Ambulancezorg van de VRGZ heeft op 19 januari 2021 eveneens het ondermandaat personele aangelegenheden RAV 2020 en het ondermandaat brandweer 2020 vastgesteld. Het Besluit ondermandaat rechtspositionele besluiten van 01 mei 2014 en de werkdocumenten inzake bevoegdheidsverdeling personele functie VRGZ en RAV van 20 december 2016 zijn ingetrokken.

Ter inzage
De betreffende ondermandaten zijn ter inzage hieronder te downloaden. Ook liggen gedurende vier weken (van donderdag 28 januari t/m 24 februari) ter inzage bij de VRGZ, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat 11 te (6525 AG) Nijmegen. Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met Juridische Zaken via nummer 06 – 83 22 01 72.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

05-01-21 - Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 26 november 2020 een geactualiseerd Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid inclusief de bijbehorende hoofdstukken 1-12 vastgesteld. Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van 5 september 2019 is daarbij ingetrokken.

Ter inzage
De betreffende (sub)mandaatbesluiten zijn ter inzage hieronder te downloaden. Ook liggen deze besluiten gedurende vier weken (van woensdag 5 januari t/m 1 februari) ter inzage bij de VRGZ, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat 11 te (6525 AG) Nijmegen. Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met Juridische Zaken via nummer 06 – 83 22 01 72.

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (PDF)
Hoofdstuk 1 Wet veiligheidsregio's (PDF)
Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (PDF)
Hoofdstuk 3 Besluit veiligheidsregio’s (PDF)
Hoofdstuk 4 Besluit informatie inzake rampen en crises (PDF)
Hoofdstuk 5 Besluit externe veiligheid inrichtingen (PDF)
Hoofdstuk 6 Besluit externe veiligheid buisleidingen (PDF)
Hoofdstuk 7 Besluit omgevingsrecht (PDF)
Hoofdstuk 8 Vuurwerkbesluit (PDF)
Hoofdstuk 9 Besluit risico’s zware ongevallen (PDF)
Hoofdstuk 10 Regeling optische en geluidsignalen (PDF)
Hoofdstuk 11 Diverse bevoegdheden (PDF)
Hoofdstuk 12 Wet publieke gezondheid (PDF)

 

Deel deze informatie via:

Openbare bekendmaking