Jaarthema's

Op basis van een zorgvuldige afweging van alle risico’s die aan­wezig zijn binnen Gelderland-Zuid (zie regionaal risicoprofiel) , zijn vier priori­taire risico’s geselecteerd en benoemd als jaarthema. Aan deze jaarthe­ma’s wordt gedurende het betreffende jaar extra aandacht besteed. Doel van een jaarthema is enerzijds een belangrijk risico in de volle breedte bekijken en onderzoeken. En anderzijds zorgt het voor een kapstok waaraan het integrale werken opgehangen kan worden en waarover zowel intern als extern helder gecommuniceerd kan worden. Het jaarthema wordt voor zover mogelijk in alle reguliere werkzaamheden meegenomen (zoals bijvoorbeeld in opleiden, trainen, oefenen en planvorming). De leerpunten en producten die hieruit voortkomen, zijn vervolgens ook voor andere risico’s in de regio in te zetten; ten behoeve van zowel risicobeheersing als incidentbestrijding

Het gaat om de volgende jaarthema’s:

2016: Hoog water
Water is het grootste risico binnen Gelderland-Zuid; het scoort in het risico­profiel hoog op waarschijnlijkheid en impact, daarnaast is het een thema op de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. De komende jaren herziet de veiligheidsregio het rampbestrijdingsplan dijkdoorbraak en overstroming. Daarnaast wordt het zogenaamde ‘sneeuwbaleffect’ van een overstroming of dijkdoorbraak onderzocht samen met vitale partners en buurregio’s. Gekeken wordt wat de verdere gevolgen zijn van een overstroming of dijkdoorbraak in de dagen, weken of zelfs maanden erna. Speciale aandacht is er dan voor de kwetsbare objecten binnen dat gebied, wat dit voor hen betekent en welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Klik hier voor het jaaroverzicht Hoog water

2017: Brand en verminderd zelfredzamen
In februari 2015 werd Nijmegen, en eigenlijk de hele veiligheidsregio, opge­schrikt door een grote brand in een wooncomplex met meerdere verminderd zelfredzame bewoners. Gezien de vergrijzing in Nederland en de tendens dat mensen langer thuis wonen, blijft een dergelijke brand een risico binnen de veiligheidsregio. De veiligheidsregio zal dan ook samen met de gemeenten in Gelderland-Zuid onderzoeken welke maatregelen ingezet kunnen worden om de kwetsbaarheid van deze doelgroep bij brand te verkleinen. Hierbij wordt ook gekeken naar de huidige initiatieven die al uitgevoerd worden. Het uitvoe­ren van een beïnvloedingsanalyse volgens de methodiek van het risicoprofiel, kan hierbij ondersteunend zijn. Hiermee wordt inzichtelijk waar je als veilig­heidsregio en partners wel en geen invloed op hebt.

2018: Continuïteit
Tot nu toe hebben we als veiligheidsregio in het risicoprofiel met name sectorspecifieke scenario’s voor verstoringen van vitale voorzieningen (elektriciteit, drinkwater, ICT, telecom, gas) beschreven en sectorale convenanten afgesloten. Wat daarmee niet wordt bekeken is de onderlinge afhankelijkheid van vitale sectoren en wat de invloed van verstoringen van meerdere van deze voorzieningen (domino-effect) is op de samenleving. In 2018 bekijkt de veiligheidsregio wat de impact hiervan is op bewoners, instellingen en bedrijven. Dit met als doel de voorbereiding op crises door verstoring van vitale voorzieningen te versterken, zodat we in de toekomst de gevolgen van een verstoring van vitale voorzieningen kunnen beperken. Dit doen we in samenspraak met onze partners.

2019: Gevaarlijke stoffen
Bij gemeentebestuurders en burgers is aandacht en soms ook zorg aanwezig over de gevaarlijke stoffen die in de regio te vinden zijn of vervoerd worden. Aan deze zorg wordt in 2019 nadrukkelijk aandacht besteed; de veiligheidsregio onderzoekt welke preventieve activiteiten al uitgevoerd worden en welke daar mogelijk nog aan toegevoegd kunnen worden. Een specifieke uitwerking van dit thema volgt in 2018. Aan de hand van wat dan leeft, kan een insteek worden gekozen (bijvoorbeeld kijken naar de inrichtingen, of naar het vervoer van stoffen). De beïnvloedingsanalyse volgens de methode van het Regionaal risicoprofiel kan hierbij input leveren.