Vergaderstukken: 30 juni 2016

Op donderdag 30 juni 2016 vergadert het algemeen bestuur van de VRGZ. Dit is een openbare vergadering. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken. 

1. Opening

TER VASTSTELLING

2. Mededelingen

3. Concept verslag 14 april 2016

4. Concept rekening 2015
Voorblad
Brief raden
Matrix reacties gemeenten
Actueel matrix reacties gemeenten

5. Concept-begroting 2017
Voorblad
Matrix reacties gemeenten
Actueel matrix reacties gemeenten

6. Tussentijdse financiële rapportage t/m maart 2016
Voorblad
Rapportage

7. Regionaal beleidsplan 2016 - 2019 incl. Regionaal risicoprofiel
Voorblad
Bestuursvoorstel
Bijlage: overzicht reacties op beleidsplan en risicoprofiel
Regionaal Beleidsplan
Regionaal Risicoprofiel

8. Convenanten Geo en informatieveiligheid
Voorblad
Voorstel
Brief voorzitter
Begeleidende brief
Convenant programma Geo
Convenant project Informatieveiligheid

TER BESPREKING

9. Herverdeling financiële bijdrage gemeenten aan VRGZ
Voorblad
Matrix reacties gemeenten
Actueel matrix reacties gemeenten

TER KENNISNEMING

10. Vergaderplanning 2017
Voorblad
Concept vergaderschema

11. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: