Vergaderstukken 2021

Vergaderstukken 4 maart 2021 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 17 december 2020

TER BESPREKING
4. Benoemen accountant - Bijlage Guninngsadvies
5. Vervallen
6. Terugkoopregeling
7. Lidmaatschap Dagelijks Bestuur/portefeuilleverdeling - Bijlage Overzicht verdeling Portefeuilles 2020
8. Informatiebrief stand van zaken samenvoeging meldkamer Oost-5 - Bijlage Informatiebrief 
9. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 22 april 2021 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 4 maart 2021

TER BESPREKING
4. Jaarbericht operationele prestaties brandweer en ambulancezorg Gelderland-Zuid - Oplegnotitie
5. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 24 juni 2021 

Ter vaststelling:
Concept verslag AB 22-04-2021 (pdf)

Ter bespreking:
Oplegnotitie jaarrekening 2020 (pdf)
Reacties gemeenten op rekening 2020 (pdf)
Verslag Auditcommissie 2020 (pdf)

Oplegnotitie begroting 2022 (pdf)
Reacties gemeenten op begroting 2022 (pdf)

Oplegnotitie Marap vs 4 (pdf)

Vergaderschema 2022 AB VRGZ DvO (pdf)

Overige stukken:

Conceptbrief reacties op zienswijzen (pdf)
Conceptbrief reacties op zienswijzen (pdf)
Tussentijdse rapportage VRGZ t/m maart 2021 (pdf)
Oplegnotitie vergaderdata 2022 (pdf)
Bestuurlijke brief (pdf)
Brief LMS Duiding vertraging (pdf)

 

Vergaderstukken 23 september 2021 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 24 juni 2021

TER BESPREKING
4. Duiktaak brandweer
5. Adviesnota samenwerkingsconvenant Omroep Gelderland en Samenwerkingsconvenant Omroep Gelderland-Veiligheidsregio

6. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 11 november 2021 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 23 september 2021

TER BESPREKING
4. Tweede tussenrapportage jan-aug. 2021 VRGZ
Tussentijdse rapportage t/m augustus 2021 VRGZ
5. Kaderbrief 2023 en oplegnotitie kaderbrief 2023
6. Oprichting Stichting expertisebureau
Oplegnotitie Oprichting stichting expertisebureau risicobeheer
Adviesnota oprichting expertisebureau risicobeheer
Bijlage: ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer en waarborgfonds
Bijlage: conceptbrief VR aan gemeenteraad over wensen en bedenkingen stichting risicobeheer

7. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 16 december 2021 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 11 november 2021

TER BESPREKING
4. Raadsbrief VLAM, incl. presentatiekaderdocument VRGZ en oplegnotitie afronding Operatie VLAM
5. Concept-evaluatie grip 4 Gelderland-Zuidtijdslijn corona in Gelderland-Zuid op hoofdlijnen en oplegnotitie Evaluatie grip 4
6. Concerncontroller VRGZ
7. Normenkader 2023, financieel en bijlage Normenkader 
8. Tussenrapportage RBP 2020-2023 en Oplegnotitie Tussenrapportage RBP 
9. Brief Jaarplan IFV 2022 en oplegnotitie Jaarplan

10. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: