Vergaderstukken 2019

Vergaderstukken 14 maart 2019 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 20 december 2018

TER BESPREKING
4. Schoon werken brandweer -> Oplegnotitie - Memo - Voorstel
5. Onderhoudsbudgetten kazernes -> Oplegnotitie - Memo
6. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 18 april 2019 

1. Opening
2. Ter informatie ingekomen stukken
Uitstel uitfasering WAS
- Gezag bij crises

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 14 maart 2018

TER BESPREKING
4. Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRGZ - oplegnotie - adviesnota
5. Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ - oplegnotie - adviesnota
6. Evaluatie systeemtest Hermes - oplegnotitie
7. Informatieverstrekking en beleidsproces P&C - adviesnota - reactie Beuningen
8. Opvang, huisvesting vluchtelingen - oplegnotitie - concept reactie
9. Jaarbericht operationele prestaties brandweer en RAV 2018 - oplegnotitie
10. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 27 juni 2019 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 18 april 2019

TER BESPREKING
4. Jaarrekening 2018 - Oplegnotitie - Brief raden - Reacties gemeenten - Verslag auditcommissie - Controleverklaring
5. Marap t/m april 2019 - Voorblad
6. Begrotingswijziging 2019 - Oplegnotitie - Reacties gemeenten
7. Begroting 2020 - Oplegnotitie - Reacties gemeenten
8. TS Flex - Bijlage TS- Flex - Oplegnotitie
9. Waterrisicoprofiel - Oplegnotitie
10. Brandweerhulpboten - Oplegnotitie 
11. Haalbaarheidsonderzoek duiktaak - Bijlage omliggende regio's - Oplegnotitie
12. Beleidsplan 2020-2023 - Infographic Beleidsplan - Risicoprofiel 2020-2023 - Oplegnotitie 

TER KENNISNEMING 
13. Mate van zorgvoorbereiding zorgaanbieders - Oplegnotitie 
14. Voortgangsrapportage Brandweerzorgplan  
15. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 26 september 2019 

1. Opening

2. Mededelingen Moties gemeenten “”Grip op samenwerkingsverbanden”, mondelinge toelichting dhr. J. de Boer

TER VASTSTELLING

3. Concept-verslag van 27 juni 2019

TER BESPREKING

4. Landelijke Meldkamerorganisatie, stand van zaken Oost-Nederland Presentatie: mevr. Janice Meerenburgh, projectleider LMO Oost-Nederland

5. Oplegnotitie - Samen wonen samen werken meldkamers Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden 

6. Benoeming directeur meldkamer

7. Informatiememo vrijwilligheid brandweer

8. Oplegnotitie Vergaderdata 2020

9. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 19 december 2019 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 26 september 2019
4. Regionaal beleidsplan 2020-2023 (Infographic), Regionaal risicoprofiel 2020, Regionaal crisisplan 2020-2023 en Multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen 2020-2023 - Oplegnotitie - Voorstel
5. Kaderbrief 2021 (Bijlage kaderbrief) - Oplegnotitie - Brief gemeenschappelijke regelingen
6. Normenkader 2019 - Oplegnotitie
7. Overdrachtsdossier meldkamer Nijmegen (Bijlage I: Letter of representation, Bijlage II: Geprognosticeerde activastaat per 31-12-2019, Bijlage III: Begrotingsbedragen 2020 op basis van situatie 2019, Bijlage IV: Projectbegroting LMO Oost en Bijlage V: Contracten en licenties) - Oplegnotitie
8. Nooddistributie jodiumtabletten - Oplegnotitie
9. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: