Vergaderstukken 2016

Vergaderstukken 18 februari 2016

1. Opening

TER BESPREKING

2. Ingekomen stukken, brief Zaltbommel - Ingekomen stuk Rode Kruis en NRK Voorstel convenant crisisopvang  vluchtelingen en Rode Kruis

TER VASTSTELLING

3. Concept verslag 10 december 2015

TER BESPREKING

4. LMO, presentatie dhr. C. van Eert - Brief van V en J inzake Uitwerking heroriëntatie LMO

5. Geo en informatieveiligheid - Factsheet programma Informatievoorziening veiligheidsregio's en Programma Geo

Projectplan Informatieveiligheid en Brief Bestuurlijke consultatie programmaplan Geo en Brief Bestuurlijke consultatie Projectplan Informatieveiligheid en Brief Geo informatieveiligheid en Voorblad Geo-Informatieveiligheid en Voorstel Geo informatieveiligheid

6. Verslag externe klachtencommissie - Voorblad jaarverslag externe klachtencommissie en Jaarverslag externe klachtencommissie 2015

7. Bestuurlijke tweedaagse 6 en 7 oktober 2016 - Voorblad Bestuurlijke tweedaagse 6 en 7 oktober 2016 

8. Rondvraag en sluiting

 Vergaderstukken 14 april 2016

1. Opening

TER VASTSTELLING

2. Concept verslag 18 februari 2016

TER BESPREKING

3. Kwaliteitsjaarverslag RAV 2015 - Voorblad en Voorstel en Kwaliteitsjaarverslag

TER KENNISNEMING

4. Voortgangsrapportage brandweer - Voorblad en Memo voortgangsrapportage 

5. Rondvraag en sluiting

 Vergaderstukken 30 juni 2016

1. Opening

TER VASTSTELLING

2. Mededelingen

3. Concept verslag 14 april 2016

4. Concept rekening 2015 - Voorblad en Brief raden en Matrix reacties gemeenten en Actueel matrix reacties gemeenten
5. Concept-begroting 2017 - Voorblad en Matrix reacties gemeenten en Actueel matrix reacties gemeenten

6. Tussentijdse financiële rapportage t/m maart 2016 - Voorblad en Rapportage

7. Regionaal beleidsplan 2016 - 2019 incl. Regionaal risicoprofiel - Voorblad en Bestuursvoorstel en Bijlage: overzicht reacties op beleidsplan en risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel

8. Convenanten Geo en informatieveiligheid - Voorblad en Voorstel en Brief voorzitter en Begeleidende brief en Convenant programma Geo en Convenant project Informatieveiligheid

TER BESPREKING

9. Herverdeling financiële bijdrage gemeenten aan VRGZ - Voorblad en Matrix reacties gemeenten en Actueel matrix reacties gemeenten

TER KENNISNEMING

10. Vergaderplanning 2017 - Voorblad en Concept vergaderschema

11. Rondvraag en sluiting

 Vergaderstukken 15 december 2016

1. Opening
TER VASTSTELLING
2. Concept-verslag 10 november 2016
TER BESPREKING
3. Inrichting repressieve brandweerzorg + Toelichting bij voorstel knelpunten
4. Programma risicobeheersing/risicoanalyse Voorblad + Adviesnota + Integrale risicoanalyse
5. Begroting IFV 2017 Voorblad + Brief begroting IFV 2017
6. Programma Kernregistraties en applicaties IFV Voorblad + Brief kernregistraties en applicaties + bijlage gemeenschappelijke applicaties en kernregistraties
TER KENNISNEMING
7. Rapportage mate van voorbereiding geneeskundige keten 2015 + Voorblad
8. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: