Vergaderstukken 2015

Vergaderstukken 9 april 2015
1. Opening

2. Mededeling
3. Vaststelling concept verslag van 12 februari 2015

TER BESLUITVORMING

4. Brandweerzaken
a) Procedurevoorstel uitwerking uitkomsten themasessie Voorblad en voorstel
b) Inrichting organisatie brandweer Voorblad en notitie

5. Bevolkingszorg op orde 2.0 Voorbladvoorstel en bijlage

6. Rampbestrijdingsplan Kuehne-Nagel

7. Verhuizing ROC Voorblad en voorstel

8. Kwaliteitsjaarverslag RAV Voorbladvoorstel en verslag

TER KENNISNEMING

9. Instrument ruimtelijke veiligheid

10. Externe klachtencommissie Voorblad en jaarverslag

11. Bestuurlijke ketenpartneroverleg Memo en verslag 

12. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 11 juni 2015 

1. Opening
2. Mededeling

3. Vaststelling concept verslag van 9 april 2015

Ter besluitvorming

4. Concept rekening VRGZ 2014 Voorblad en Brief begroting 2016 en jaarrekening 2014 en Matrix reacties gemeenten

5. Concept begroting VRGZ 2016 Voorblad en Matrix reacties gemeenten

6. Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage Voorblad en Tussenrapportage en Gemeentelijke bijdrage en Projectplanning verdeling gemeentelijke bijdrage

7. LMO Voorblad en Voorstel en Reactie plannen LMO en bijlage bij reactie

8. Strategische Agenda veiligheidsregio's Voorblad en Brief en Voorstel en Project kwaliteit vergelijkbaarheid en Project continuïteit en Project bevolkingszorg en Project stralingsincidenten (toelichting) en Project water en evacuatie (toelichting) en Project BOB

9. Programma informatievoorziening Voorblad en Brief en Voorstel

10. Gelderse commissie grote rivieren Voorblad convenant en Convenant

11a. Inrichting brandweerorganisatie Voorblad en Notitie en Beantwoording vragen bestuur 

11b. Verlenging contract Deloitte

Ter kennisneming

12. Uitfasering WAS Voorblad en Brief

13. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 5 november 2015

1. Opening

2. Mededeling

3. Vaststelling concept-verslag van 11 juni 2015

TER BESLUITVORMING

4. Regionaal Beleidsplan VRGZ 2016-2019 - Gespreksnotitie bij Regionaal Beleidsplan VRGZ 2016-2019
Concept-rapport regionaal risicoprofiel, Gemeentelijke samenvatting RBP - concept-voorbeeld Geldermalsen
Voorblad Regionaal Beleidsplan VRGZ, Regionaal Beleidsplan VRGZ 2.0 Voorstel bestuur concept Regionaal Beleidsplan t.b.v. consultatie

5. Bezuinigingstaakstelling VRGZ 2016-2019 Voorblad en Memo

6. Prestatie-eisen LMO en taakafbakening meldkamer:
Consultatiebrief gezags- presetatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio's 
Brief aan VB over gezagseisen
Bijlage notitie afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein
Bijlage startnotitie gezags- prestatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio's
Voorblad prestatie- en gezagseisen LMO
Voorstel prestatie-eisen LMO

Hamerstukken

7A. Tussentijdse financiële rapportage t/m april Voorblad en Rapportage

7B. Inkopen en aanbesteden Voorblad en Inkoop en aanbesteden

8A. Financiële verordening Voorblad en Financiële verordening

8B. Controleverordening Voorblad en Controleverordening

8C. Treasurystatuut Voorblad en Treasurystatuut

9. Opdrachtomschrijving accountantsdiensten Voorblad aanbesteding dienst accountant en Opdrachtomschrijving

10. Verslag 2014 archivaris: Jaarverslag gemeentearchivaris Voorblad en Voorstel DB 

11. Officier van Dienst Geneeskundig Voorstel dekking OVDG en Officier van Dienst Geneeskundig

TER KENNISNEMING

12. Vergaderplanning 2016 Voorblad  en Vergaderschema AB en DVO

13. Programma bevolkingszorg Gelderland-Zuid Voorblad en Informatienota

14. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 10 december 2015

1. Opening

2. Mededeling

TER VASTSTELLING

3. Concept verslag 5 november 2015

TER BESLUITVORMING

4. Evaluatie GRIP 3 brand OC Huismanstraat in Nijmegen
Presentatie: dhr. P. van Ommen, teamleider brandweer Nijmegen

Voorblad evaluatie GRIP 3
Multidisciplinaire systeemevaluatie
Rapport Notenhout
Persbericht OM OC Huismanstraat 

5. Doorontwikkeling IFV/VB
Voorblad
Voorstel
Notitie
Bestuurlijke consultatie 
Brief

6. Begroting / Jaarplan IFV
Voorblad
Brief begroting IFV 2016
Aanbiedingsbrief zienswijze - VRGZ
Bijlage jaarplan en begroting IFV 2016

7. Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2015 - Voorblad en Rapportage

8. Marap rapportages 2016 - Voorblad

9. Normenkader - Voorblad en Normenkader

10. Rapportage voorbereiding zorgketen 2014 - Voorblad en Rapportage

11. Rondvraag en sluiting

Op 10 december 2015 vindt de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ plaats. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken. 

1. Opening
2. Mededeling

TER VASTSTELLING

3. Concept verslag 5 november 2015

TER BESLUITVORMING

4. Evaluatie GRIP 3 brand OC Huismanstraat in Nijmegen
Presentatie: dhr. P. van Ommen, teamleider brandweer Nijmegen

Voorblad evaluatie GRIP 3
Multidisciplinaire systeemevaluatie
Rapport Notenhout
Persbericht OM OC Huismanstraat 

5. Doorontwikkeling IFV/VB
Voorblad
Voorstel
Notitie
Bestuurlijke consultatie 
Brief

6. Begroting / Jaarplan IFV
Voorblad
Brief begroting IFV 2016
Aanbiedingsbrief zienswijze - VRGZ
Bijlage jaarplan en begroting IFV 2016

7. Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2015
- Voorblad
Rapportage

8. Marap rapportages 2016
Voorblad

9. Normenkader
Voorblad
Normenkader

10. Rapportage voorbereiding zorgketen 2014
Voorblad
Rapportage

11. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: